Allmänt

Byggstatik-koncernen värnar om din personliga integritet. Läs igenom denna dataskyddspolicy – den berättar hur Byggstatik-koncernen hanterar dina personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning när du besöker webbplatser som tillhör bolag i koncernen (nedan Koncernen). Koncernbolag: Örebro Byggstatik AB, Östgöta Byggstatik AB, Elstatik i Örebro AB, Logcom AB, Vätternkompaniet AB, Tegelviken Projektbolag AB.

Denna policy innehåller information om vilka slags uppgifter som samlas in, hur uppgifterna används och till vem uppgifterna utlämnas. Genom att använda Koncernens webbplatser godkänner du dessa principer för skydd av personuppgifter. Om du inte godkänner dessa dataskyddsprinciper ska du undvika att använda webbplatserna.

Dataförvaltare

Dataförvaltare är Örebro Byggstatik AB med underliggande dotterbolag, samtliga baserade och registrerade i Sverige. Moderbolaget, Örebro Byggstatik AB, har sitt säte i Örebro med organisationsnummer 556379-9088.
Örebro Byggstatik AB, Skjutbanevägen 12, 703 69 Örebro

Personliga uppgifter

Med personuppgifter avses t.ex.: namn, adress, e-post, telefon-nr, eller annan information om dig som person som du har skickat, eller som har samlats in om dig enligt tillämplig lagstiftning.

Normalt kan du besöka Koncernens webbplatser utan att avslöja din identitet eller uppge några uppgifter om dig själv. I vissa situationer kan Koncernen dock behöva vissa uppgifter av dig, t.ex. kontaktuppgifter för att kunna återkoppla till dig. Om tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det lämnar vi dock inte ut dessa uppgifter till tredje part, förutsatt att det inte är absolut nödvändigt. Om du lämnar information om en annan person, till exempel din make/maka eller kollega, förutsätter vi att du har fått tillstånd av personen i fråga.

Icke-identifierbara uppgifter

Koncernen kan komma att samla in anonyma uppgifter om användningen av dess webbplatser för att förbättra webbplatserna och Koncernens tjänster. Dessa användningsuppgifter kan gälla bl.a.:

  • antalet besök på webbplatsen och deras längd
  • användarens geografiska position
  • användningsgraden för webbplatsens olika avsnitt
  • vilken teknik som används
  • störningar i verksamheten

Uppgifterna granskas inte på individnivå utan ditt uttryckliga tillstånd.

Cookie-filer

Koncernen kan använda cookies på dessa webbplatser. Med hjälp av cookien kan datorn, men inte dess användare identifieras. Om du inte vill ta emot cookies eller om du vill få ett meddelande när cookies sparas på din dator, ska du göra denna inställning i din webbläsare. Notera att du kanske inte kan se, eller använda, alla funktioner på hemsidan om du inte tillåter cookies.

De anonyma uppgifter som Koncernen kan samla in, används och analyseras i så fall endast som en helhet, för att främja utvecklingen av webbplatserna.

Dina uppgifters korrekthet

Koncernens webbplatser får inte användas för att publicera eller sprida uppgifter som är skyddade genom upphovsrätt eller annan motsvarande rätt utan rättsinnehavarens tillstånd, eller i övrigt på ett sätt som är menligt, kränkande eller skadligt för Koncernen eller för tredje parter. När du skickar denna typ av uppgifter via webbplatsen ger du Koncernen rätt att utan förpliktelse och ersättningsskyldighet använda, utveckla, framställa, sprida, publicera eller överföra de uppgifter som du har skickat i sin helhet eller en del av dem och/eller foga de skickade uppgifterna till annat material eller en annan produkt eller tjänst.

Hantering av dina personuppgifter

Om Koncernen samlar in anonyma användningsuppgifter sker detta enligt vad som beskrivs under ”ICKE-IDENTIFIERBARA UPPGIFTER” i texten ovanför.

När Koncernen samlar in identifierbara uppgifter är vår strävan att efter bästa förmåga informera dig om ändamålet för insamlingen. Normalt är det för att vi ska kunna svara på dina frågor eller på annat sätt ge dig återkoppling. Koncernen kan dela med sig av denna typ av uppgifter till bolag i samma koncern för de ändamål som nämns i dessa skyddsprinciper.

Koncernen använder ibland underleverantörer för att erbjuda dig vissa produkter eller tjänster. Vi kan ha behov av att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer för att de ska kunna erbjuda oss sina tjänster. Våra underleverantörer får inte använda denna typ av personuppgifter för några andra ändamål och vi förutsätter att deras tjänster omfattas av sekretess. Koncernen säljer inte och utbyter inte personuppgifter med andra företag för marknadsföringsändamål.

Koncernen offentliggör dina uppgifter på din uttryckliga begäran eller om tillämplig lagstiftning, administrativ bestämmelse eller domstolsbeslut förpliktar oss till det.

Koncernen kan kontakta dig för att genomföra kundnöjdhets- och marknadsundersökningar.

Begäran om åtgärd

Om du t.ex. ber om att bli kontaktad, använder Koncernen dina angivna uppgifter för att verkställa begäran. Uppdraget kan kräva att uppgifter lämnas ut till parter såsom dotterbolag eller underleverantörer.

Marknadsföring

Koncernen samt utvalda och betrodda tredje parter kan komma att använda de angivna personuppgifterna för vissa marknadsföringsändamål.

Personaladministration

I en ansökan eller förfrågan som gäller en tjänst som utlysts på Koncernens webbplatser, eller i annat medium, kan du ge Koncernen personuppgifter, t.ex. ditt CV. Koncernen kan använda dessa uppgifter vid beslut om anställning, eller i det syfte som förfrågan gäller. Koncernen kan spara uppgifterna för kommande användning, om du inte har förbjudit detta.

Underleverantörer vid informationshantering

I vissa situationer kan Koncernen använda underleverantörer som samlar in, analyserar och i övrigt hanterar uppgifter för Koncernen räkning. Koncernen princip är att underleverantörerna förutsätts förbinda sig till Koncernen dataskyddsprinciper.

Observera även

Koncernens webbplatser kan innehålla webbplatsspecifika meddelanden om användning av de uppgifter som finns och ges på dem.

Frågor om dataskydd och tillgång till uppgifter

Handläggare av dina personuppgifter är det bolag i Koncernen vars webbplats som besöks. Mer detaljerade uppgifter om bolaget finns på webbplatsen.

Om du har frågor om Koncernens dataskyddspolicy kan du kontakta oss via kontaktinformationen på respektive webbplats. Koncernen välkomnar frågor och förslag gällande webbplatsen.

Via samma väg kan du också skicka frågor gällande hantering av personuppgifter samt begäran om insyn i och rättelse av personuppgifter.

Länkar till andra webbplatser

På Koncernens webbplatser kan det förekomma länkar till andra webbplatser. Koncernen ansvarar inte för dataskyddsprinciperna för dessa webbplatser eller innehållet på dem.

Ändringar i dataskyddsprinciperna

Koncernen kan när som helst, även utan att meddela om det i förväg, ändra dessa principer för skydd av personuppgifter samt ändra och begränsa rätten att använda webbplatserna och även helt förhindra användning av dem.